Disclaimer

  1. De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Wildnishaus. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen (een aantal beelden zijn van Brigitte Lehro www.lehro.de en aangekochte stockfoto’s), logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Wildnishaus behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.
  2. Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildnishaus is verboden.
  3. (Framed) deeplinken en/of linken naar een of meer onderdelen van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wildnishaus is niet toegestaan.
  4. Wildnishaus besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
  5. Wildnishaus sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van deze website of met de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wildnishaus is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.
  6. Alle persoonsgegevens die via deze internet website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld en uitsluitend geregistreerd voor het opgegeven doel waarvoor ze worden verzameld. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. De opslag en doorgifte van gegevens via internet is beveiligd door middel van de daarvoor geëigende en gebruikelijke technieken.
  7. Wildnishaus gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan haar website, om het gebruiksgemak van de website te bevorderen en om haar website en diensten te verbeteren. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het accepteren van cookies kan via de internetbrowser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van (delen van) deze website beperken.
  8. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie en zijn te goeder trouw geselecteerd. Wildnishaus heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
  9. Alle rechten worden voorbehouden.