Privacybeleid

Privacyverklaring volgens de nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk: informatie verstrekken voor Wildnishaus.

Welke gegevens verwerken wij
Wanneer je mail-aanvragen doet, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. (naam, telefoonnummer en e-mailadres) Deze gegevens gebruiken om om jou te informeren over Wildnishaus.

De website
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding, zorgt voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die ik verwerk. Je ziet dit door het sleutelicoontje in de browser en aan de S in HTTPS://

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er andere verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij nemen het verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via info@wildnishaus.de

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.